vergrootglas
Vacatures voor Pensioenspecialisten
Meer informatie over Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Werknemersbestuurder voorgedragen door FNV Nautilus - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Locatie: Rijswijk

BPF Waterbouw
Het BPF Waterbouw is het verplichtgestelde pensioenfonds in de waterbouwsector. De verplichtstelling geldt voor alle werknemers aan boord van baggerschepen die (op basis van een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht of gedurende langere tijd) werkzaam zijn binnen de Nederlandse territoriale wateren. Daarnaast is een groot aantal werknemers deelnemer aan de pensioenregeling van het BPF Waterbouw op basis van overeenkomsten tot groepsgewijze vrijwillige deelneming tussen het fonds en de werkgevers. Dit betreft onder andere het in Nederland woonachtige personeel met een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht die aan boord van baggerschepen werkzaamheden verrichten buiten de Nederlandse territoriale wateren.

Bestuur
BPF Waterbouw kent een paritair plus bestuursmodel met een bestuur dat bestaat uit 7 leden waarbij 3 leden worden aangewezen door de werkgeversorganisatie, de Vereniging van Waterbouwers, 1 lid door FNV Nautilus, 1 lid door CNV Vakmensen en 1 lid door de direct gekozen vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. De ’plus’ zit in de toevoeging van een onafhankelijke voorzitter die wordt aangewezen door de overige bestuurders en die onder andere leiding geeft aan de vergadering.

Het bestuur als geheel en iedere bestuurder afzonderlijk behartigen de belangen van iedereen die bij het pensioenfonds betrokken is: actieve deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers.

Uitvoering
De uitvoering van de pensioenadministratie en de financiële administratie van het BPF Waterbouw is per 1 januari 2019 uitbesteed aan Centric Pension and Insurance Solutions B.V.
Per 1 januari 2019 is de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleggingsbeleid uitbesteed aan BMO. Daarbij is ook de advisering en de rapportering over de uitvoering van het beleggingsbeleid uitbesteed. De monitoring van de uitvoering van zowel de administratie als het beleggingsbeleid vindt plaats door het bestuur. Het bestuur wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een eigen bestuursbureau.

Medezeggenschap, verantwoording en intern toezicht
Het BPF Waterbouw kent een verantwoordingsorgaan (14 leden) dat beschikt over de wettelijke bevoegdheden. Het fonds beschikt voorts over intern toezicht (3 leden) in de vorm van een raad van toezicht met de in de wet opgenomen taak en die beschikt over de wettelijke bevoegdheden.

Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor een goede uitvoering van de door cao-partijen overeengekomen pensioenafspraken. Het bestuur bepaalt de strategie (waaronder de beleggingsstrategie) en het te voeren beleid (waaronder het risicobeleid) van het pensioenfonds.  

Het bestuur heeft voorts als taak:

 • er voor zorgdragen dat alle belanghebbenden van het fonds zich op een evenwichtige wijze vertegenwoordigd voelen;
 • het uitvoeren van de taken die statutair aan het bestuur opgedragen zijn;
 • het onderhouden van contacten met de actuaris, de toezichthouders (DNB en AFM) en andere externe partijen;
 • er voor zorgdragen dat de benodigde competenties ten behoeve van het besturen van het pensioenfonds aanwezig zijn.

Het bestuur houdt toezicht op de uitbestedingen, monitort de in het kader daarvan geleverde dienstverlening op basis van de SLA, bewaakt de prijs / kwaliteitsverhouding en doet een periodieke evaluatie en beoordeling. Het bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor de communicatie met belanghebbenden en derden. Het bestuur legt tenslotte jaarlijks verantwoording af aan belanghebbenden over de resultaten van het gevoerde beleid.

Het bestuur onderscheidt aandachtsgebieden, maar draagt collectief integrale verantwoordelijkheid voor de gehele bestuurstaak en kent om die reden geen onderlinge taakverdeling of verdeling van portefeuilles tussen bestuurders maar treedt op als collectief.

Profiel kandidaat
In verband met de invulling van het diversiteitsbeleid zoekt het fonds nu een kandidaat die jonger is dan 40 jaar. Daarnaast heeft een kandidaat die affiniteit heeft met de voordragende organisatie, FNV Nautilus, de voorkeur van het bestuur.

Algemene geschiktheidsvereisten

 • Voor het vervullen van de functie van bestuurder van BPF Waterbouw is een afgeronde opleiding op WO-/HBO-niveau vereist of een daarmee vergelijkbaar werk- of denkniveau;
 • Ervaring in het besturen van een organisatie. Dit betekent dat een bestuurder:
 • een visie kan ontwikkelen en een strategie kan bepalen van het pensioenfonds en zijn taken kan uitvoeren met het oog op maatschappelijke ontwikkelingen;
 • leiding / sturing kan geven aan de activiteiten van het pensioenfonds en in controle is ten aanzien van een juiste uitvoering van die activiteiten (regisseursrol);
 • sturing kan geven aan / gevoel heeft voor bestuurlijke processen.
 • Ruime kennis van pensioen- en vermogensbeheer en de risico’s die hiermee gepaard gaan.
 • Op de hoogte van actuele ontwikkelingen en trends in pensioen- / vermogensbeheer en relevante wet en regelgeving.
 • Aantoonbare affiniteit met de pensioensector en bekend met de actuele ontwikkelingen in de pensioensector.
 • Een bestuurder dient te beschikken over communicatieve vaardigheden zodat hij het beleid kan communiceren met de verschillende stakeholders en het pensioenfonds kan vertegenwoordigen in het extern overleg met adviseurs, toezichthouders en derden waarmee door het pensioenfonds contracten worden gesloten.
 • Ervaring met organisatievraagstukken en governancemodellen. Bekend met de stichtingsvorm en de specifieke regelgeving voor de governance van pensioenfondsen;
 • Een bestuurder dient naast zijn reguliere functie of andere werkzaamheden voldoende tijd beschikbaar te hebben voor een goede invulling van de functie van bestuurder van het BPF Waterbouw.
 • Een bestuurder van BPF Waterbouw heeft het vermogen om zich een beeld te vormen van wat er zich in de nabije toekomst aan ontwikkelingen kan voordoen waarop het fonds zich moet voorbereiden, of het nu ontwikkelingen van politieke, financiële of technologische aard betreft. Een bestuurder is in staat om deze ontwikkelingen te vertalen naar eisen waaraan het pensioenfonds moet voldoen en te bepalen welke risico’s het pensioenfonds loopt bij het toewerken naar die eisen.

Algemene deskundigheidsvereisten
Een bestuurder heeft kennis nodig van de volgende aandachtsgebieden:

 • Het besturen van een organisatie;
 • Relevante wet- en regelgeving;
 • Pensioenregeling en pensioensoorten;
 • Financieel technische en actuariële aspecten;
 • Administratieve organisatie en interne controle;
 • Uitbesteding van werkzaamheden;
 • Communicatie.

Een bestuurder is bij aanvang van zijn eerste benoemingstermijn op alle aandachtsgebieden deskundig op niveau A en bij voorkeur op minimaal 3 aandachtsgebieden deskundig op tenminste niveau B (zie ook Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur 2017 van september 2017). Voor het bestuur als geheel geldt dat op alle aandachtsgebieden tenminste 2 bestuurders over deskundigheid op tenminste niveau B beschikken.

Competenties
Voor het goed functioneren van het bestuur wordt het van belang geacht dat iedere bestuurder (in meerdere of mindere mate) beschikt over de volgende competenties:

 • probleem analyseren en oordeel vormen, analytisch vermogen;
 • organisatie- en omgevingsbewustzijn hebben;
 • samenwerken, communicatief en sociaal vaardig;
 • kritisch, onafhankelijk en integer;
 • besluitvaardig en resultaatgericht.

Aandachtsgebieden
Het bestuur treedt op als collectief en neemt als collectief de verantwoordelijkheid voor het geheel. Bij de vervulling van vacatures in het bestuur wordt daarom aan de hand van de geschiktheidsmatrix en de feitelijk in het bestuur aanwezige kennis en ervaring vastgesteld welke accenten moeten worden gelegd in de geschiktheid van een nieuw aan te trekken bestuurder.

Voor deze vacature vraagt het bestuur een kandidaat met het aandachtsgebied:
Pensioenbeleid, Juridische zaken, Communicatie en Pensioenuitvoering

Voor een bestuurder met dit aandachtsgebied gelden de volgende aanvullende eisen:

 • Inzicht in het functioneren van het arbeidsvoorwaardelijk overleg en goed bekend met de verantwoordelijkheidsverdeling tussen arbeidsvoorwaardelijk overleg en het pensioenfonds;
 • Goed bekend met de opzet en hoofdlijnen van de Pensioenwet en de daarop gebaseerde, nadere regelgeving, fiscale wetgeving ter zake van pensioenen en de beleidsregels van onder andere toezichthouders;
 • Bekend met de wettelijke regelingen inzake geschillen en kennis van en ervaring met klachtenafhandeling;
 • Kennis van administratieve processen en ervaring met uitbestedingen zo mogelijk op pensioen- of aanverwant terrein;
 • In staat om uitvoeringsaspecten bij besluitvorming te betrekken en gesprekspartners te zijn voor de uitvoeringszaken met de uitvoeringsorganisatie;
 • Toezicht kunnen houden op de juiste uitvoering van de pensioenregeling;
 •  Affiniteit met communicatievraagstukken, een visie op pensioencommunicatie;
 • Bekend met wettelijke informatieverplichtingen, voorschriften over informatievoorziening van toezichthouders en maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van communicatie.
 • Toezicht kunnen houden op een juiste uitvoering van het communicatiebeleid.

Kennis en/of ervaring op het gebied van IT-beleid is een pré.

Zittingstermijn en herbenoeming
De formele zittingsduur van bestuurders is conform de Code Pensioenfondsen. Een lid van bestuur neemt voor vier jaar zitting in het orgaan. Een  aftredend lid is direct herbenoembaar. Er geldt een maximum zittingsperiode van drie aaneengesloten periodes.

Tijdsbeslag
Volgens wettelijke normering dient een lid het bestuur minimaal een werkdag per week beschikbaar te zijn.

Vergoeding
Aan een bestuurder wordt jaarlijks een vaste vergoeding betaald van € 25.000,= exclusief BTW en inclusief reiskosten.

Benoemingsprocedure
De werknemersbestuurder wordt op grond van de statuten benoemd door het bestuur op voordracht van FNV Nautilus. U kunt tot en met 15 juli 2019 reageren op deze vacature door uw motivatie en uw CV te mailen naar: secretariaat@bpfwaterbouw.nl.

Vanaf de tweede helft van augustus vinden de gesprekken plaats met de selectiecommissie waaraan een delegatie van het bestuur en de voordragende organisatie deelnemen. Het bestuur beoordeelt of de kandidaat, mede in het licht van de toetsing door DNB, voldoet aan de profielschets en past binnen het collectief. Het bestuur toetst daarbij of de kandidaat met aanvaarding van de functie van bestuurder voldoet aan de vte-toets. Het opvragen van een VOG-verklaring en/of een antecedentenonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

De raad van toezicht kan de benoeming van een kandidaat bestuurder beletten indien deze naar het oordeel van de raad niet aan deze profielschets voldoet.

Na de aanwijzing wordt een nieuwe bestuurder door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. De formele benoeming kan dan ook pas plaatsvinden na ontvangst van een verklaring van geen bezwaar van DNB. Eerst na ontvangst van die verklaring van geen bezwaar vindt definitieve benoeming tot bestuurder en inschrijving als zodanig bij de Kamer van Koophandel plaats.

Locatie:
Rijswijk

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Werknemersbestuurder bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw in Rijswijk inclusief CV via secretariaat@bpfwaterbouw.nl.

Vacature geplaatst op

24 juni 2019

Wil je deze vacature delen met je netwerk?

delen via Facebook delen via LinkedIn delen via Twitter Tell a friend Print vacature
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Pensioencarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp