Pensioen


Betreed de wereld van de pensioenexpertise, waar jouw vaardigheden en kennis cruciaal zijn voor het adviseren van individuen en organisaties in complexe pensioenvraagstukken. Jouw deskundigheid reikt verder dan louter advies; je analyseert diepgaand financiële gegevens, ontrafelt complexe pensioenregelingen, optimaliseert bestaande structuren en implementeert naadloos nieuwe wet- en regelgeving, waaronder het Pensioenakkoord en het vernieuwde Pensioenstelsel. Jouw effectieve communicatievaardigheden zijn essentieel om betrokkenen helder te informeren over pensioenzaken. Kortom, als pensioenspecialist ben jij de vertrouwde gids in een snel veranderend pensioenlandschap.


Wat doet een Pensioenspecialist?

Een pensioenspecialist adviseert personen en organisaties over pensioenplanning, analyseert financiële gegevens, interpreteert complexe pensioenregelingen, optimaliseert bestaande pensioenregelingen, communiceert effectief over pensioenaangelegenheden en implementeert nieuwe pensioenwet- en regelgeving (denk aan het Pensioenakkoord en het nieuwe Pensioenstelsel). 


Hoe werkt het Nederlandse Pensioenstelsel?

Om mensen van pensioengerechtigde leeftijd te kunnen voorzien van een goed inkomen, zijn er dirie soort van  voorzieningen georganiseerd.

 1. De AOW (Algemene Ouderdomswet)
  voorziet in een basisinkomen. Iedere inwoner van Nederland ontvangt dit basispensioen via de Sociale Verzekeringsbank. De overheid financiert de AOW op basis van een omslagstelsel. Dat houdt in dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het AOW-pensioen meteen uitbetaalt uit de ontvangen premies. Er vindt geen fondsvorming plaats.
 2. Aanvullend pensioen via de werkgever
  Het grootste deel van de werkgevers in Nederland heeft een pensioenregeling getroffen met werknemers. Deze regeling zorgt, op het moment van pensioen, voor een extra inkomen bovenop de AOW-uitkering. Voor sommige sectoren is een dergelijk aanvullend pensioen verplicht gesteld, bijvoorbeeld voor bedrijven die werkzaam zijn in het klein metaal. Zij dragen premies af aan het bedrijfstakpensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) die de uitvoering van de administratie en beleggingen heeft uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie MN. Ook een aantal beroepsgroepen kent een verplicht aanvullend pensioen. Denk bijvoorbeeld aan de huisartsen of slagers. Tenslotte zijn er ook ondernemingen die hun eigen pensioenfonds hebben zoals Shell en KLM. Valt een werkgever buiten een Bpf of Opf dan sluiten zij vaak een pensioenregeling af voor hun werknemers via een (pensioen)verzekeraar.
 3. Mensen kunnen via lijfrenten, koopsommen, banksparen of levensverzekeringen daarnaast ook zelf sparen voor extra pensioen.

Wat is het pensioenakkoord en hoe werkt het nieuwe pensioenstelsel?

Het nieuwe pensioenakkoord heeft als doel om over te stappen van een systeem met vaste pensioenuitkeringen naar een systeem met variabele pensioenuitkeringen, afhankelijk van de beleggingsresultaten. Deze verandering zou meer transparantie bieden over de pensioenopbouw, maar ook meer risico's bij deelnemers leggen.

Voor werknemers betekent dit meer inzicht in hun pensioenopbouw en de verwachte uitkering, maar ook een zekere mate van onzekerheid vanwege de variabele uitkeringen. Werkgevers moeten zich aanpassen aan deze veranderingen in het pensioenstelsel, ook in de communicatie met werknemers over pensioenaangelegenheden.

Voor pensioenfondsen vereist de overgang naar een nieuw stelsel aanpassingen in hun beleggingsstrategieën en communicatie naar de  deelnemers. Het zal ook invloed hebben op de financiële positie van pensioenfondsen, afhankelijk van hoe de beleggingsresultaten zich ontwikkelen en hoe ze kunnen omgaan met de variabiliteit in pensioenuitkeringen.

Wat doet een Pensioenfondsbestuurder

De Wet versterking bestuur pensioenfondsen biedt de keuze uit een aantal bestuursmodellen. Er kan gekozen worden voor een bestuur dat uitsluitend bestaat uit deskundige externe beroepsbestuurders. Er kan gekozen worden voor een paritair model dat bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden, eventueel aangevuld met externe vertegenwoordigers. Bedrijfstakpensioenfondsen moeten een raad van toezicht instellen; ondernemingspensioenfondsen kunnen kiezen tussen een raad van toezicht of een visitatiecommissie als vorm van intern toezicht. Gezien de complexiteit van de vraagstukken hebben externe bestuurders veelal een achtergrond als Actuaris, Asset Manager, Risk Manager, Pensioenjurist of Pensioen Consultant.

>> vacatures voor Pensioenfondsbestuurders


Wat doet een Pensioenadviseur?

Een Pensioenadviseur adviseert en begeleid organisaties bij de keuze of aanpassing van een pensioenregeling. Als trusted advisor neemt hij/zij de klant aan de hand om tot de juiste afwegingen te komen. In dat proces worden veelal een aantal fasen doorlopen. Dat begint met de vaststelling welk doel men voor ogen heeft met het pensioen; hoe hoog moet het pensioen zijn, hoe zeker moet de uitkomst zijn, hoe waardevast de uitkering, hoe moet de kostenverdeling tussen werkgever en werknemer zijn, hoe is de risicoverdeling, etc. De volgende stap is om vast te stellen hoe er invulling aan de pensioenambities kan worden gegeven; vaststellen, financieren en uitvoeren van de pensioenregeling. Tenslotte zal een keus moeten worden gemaakt voor een pensioenuitvoerder en niet onbelangrijk zullen de diverse stakeholders enthousiast gemaakt moeten worden voor de regeling. Pensioen is een vrij kostbare arbeidsvoorwaarde en voor alle partijen is het dan ook prettig als dit tastbaar kan worden gemaakt.

Het ontwerpen of aanpassen van een pensioenregeling is een complex vraagstuk. Diverse expertisegebieden zijn daarbij bij nodig. Pensioenadviseurs of Pensioen Consultants hebben daarom vaak een achtergrond als Actuaris, Jurist, Fiscalist, Communicatie- of Employee Benefits Specialist.

>> vacatures voor Pensioenadviseurs


Wat doet een Pensioenjurist?

De pensioenjurist is gespecialiseerd in pensioenrecht en adviseert over fiscale en juridische vraagstukken op het gebied van pensioenen en sociale zekerheidswetgeving. Hij/zij werkt meestal voor pensioenfondsen, verzekeraars of adviesbureaus en wordt meestal ingeschakeld om veranderingen in regelementen te begeleiden of om in geval van fusie of overname de regelementen gelijk te trekken.

>> vacatures voor Pensioenjuristen


Wat doet een Medewerker Pensioenadministratie?

Een pensioenregeling kent deelnemers: werknemers, ex werknemers (slapers) en gepensioneerden. Zij en de werkgever betalen premie of ontvangen een uitkering. Het is de verantwoordelijkheid van de pensioenadministratie om de individuele rechten van een ieder vast te leggen. Te allen tijde moet duidelijk zijn welke rechten een deelnemer heeft en wat de opgebouwde waarde van het pensioen is. De Medewerker Pensioenadministratie zorgt voor deze transparantie. Daarin worden veelal specialismen onderscheiden zoals het vastleggen en muteren van de persoonlijke gegevens van een deelnemer, het berekenen van de waardeoverdracht van een pensioen in geval van ontslag of scheiding en het uitkeren en indexeren van pensioen na het bereiken van de aow-leeftijd.

>> vacatures voor Specialisten Pensioenadministratie


Wat doet een Pensioen Communicatie Manager?

Pensioencommunicatie is er in vele vormen: van jaaroverzichten tot chats. De deelnemer is aan de ene kant gebaat bij informatie toegespitst op zijn eigen situatie. Aan de andere kant is het prettig dat bepaalde uitingen, zoals het UPO en Pensioen 1-2-3, in de hele sector hetzelfde zijn. Richtlijnen hiervoor staan in de Wet pensioencommunicatie. De Pensioen Communicatie Manager of medewerker pensioencommunicatie zorgt voor de informatieverstrekking aan deelnemers en pensioengerechtigden binnen de minimale kaders die de Wet pensioencommunicatie stelt.

>> vacatures voor Specialisten PensioencommunicatieBeroepsorganisaties voor Pensioenadviseurs, Pensioenconsultants, Pensioenjuristen en Pensioen Specialisten:

De pensioenorde

De Pensioenorde vertegenwoordigt pensioenadviseurs op nationaal niveau en fungeert als beroepsorganisatie. Het biedt een platform voor het delen van pensioenkennis en streeft naar verdere professionalisering van het pensioenadvies. Als belangrijkste gesprekspartner in de branche bij politiek en samenleving, hanteert de Pensioenorde normen en waarden gebaseerd op vaardigheden, integriteit en professioneel gedrag. Leden committeren zich aan deskundigheid, integriteit en passend gedrag in klantrelaties, met een focus op wet- en regelgeving, klantbelangen en transparantie.

Hoofdpagina - Pensioenorde 

Vereniging voor Pensioenrecht

De Vereniging voor Pensioenrecht is een vereniging die openstaat voor een ieder die geïnteresseerd is in pensioenrecht. De vereniging organiseert gemiddeld vier bijeenkomsten per jaar. De thema's van deze bijeenkomsten zijn actuele onderwerpen uit de pensioenwereld. Eén keer per jaar wordt een boekje gepubliceerd naar aanleiding van één van de bijeenkomsten. 

www.vvpensioenrecht.nl

Vereniging voor Pensioenjuristen

VvPj heeft als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening van het pensioenrecht. Dit doet de vereniging door diverse activiteiten te organiseren van voor haar leden. Bij de vereniging is een onderzoeksmedewerker werkzaam. Deze levert in samenwerking met de leden van een vereniging een bijdrage aan de ontwikkeling van het pensioenrecht. De vereniging kent verschillende werkgroepen waaraan leden kunnen deelnemen met als doel het opstellen van publicaties.

www.vvpj.nl

Federatie Financiële Planners (FFP)

De Stichting Federatie Financieel Planners (FFP) is de beroepsorganisatie voor Gecertificeerd Financieel Planners met het CFP-keurmerk. Met meer dan 3.000 gecertificeerden zorgt FFP voor vakinhoudelijke kwaliteit, beheert het het register, en waarborgt de Beroeps- en Gedragscode. De stichting staat onder toezicht van de Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB).

www.ffp.nl

Kring Pensioenspecialisten 

In 1991 werd KPS opgericht om deskundigen uit de pensioensector samen te brengen. Het resulteerde in een ledenkring die kennis deelt en verrijkt via open discussies over 'inkomen voor later'. Leden bouwen niet alleen aan hun netwerk, maar KPS fungeert ook als verbindende schakel binnen de sector, onderhoudt contacten met diverse partijen en wordt steeds vaker geraadpleegd voor pensioenvraagstukken, waarbij wetenschappelijk en praktisch onderbouwde analyses worden ingebracht. Documenten zoals de blauwdruk, het huishoudelijk reglement en de statuten bieden meer inzicht in de opzet en doelstellingen van KPS.

www.kps.nl

Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen. Namens 166 pensioenfondsen vertegenwoordigt ze de belangen van 6 miljoen deelnemers, 3,6 miljoen gepensioneerden en 9,4 miljoen gewezen deelnemers. Deze pensioenfondsen beheren gezamenlijk ongeveer 1.800 miljard euro (2021), waarbij het merendeel van de werkende bevolking is aangesloten bij een collectief pensioenfonds.

www.pensioenfederatie.nl


Opleidingen tot Pensioenspecialist

Een professionele pensioenspecialist beschikt over brede actuele pensioenkennis. Aan de opleidingen voor de diverse specialisten worden verschillende eisen gesteld.

WFT Pensioenverzekeringen

Als pensioenadviseur adviseert en bemiddelt u voor werkgevers en directeur-grootaandeelhouders (DGA). Dit op het brede gebied van pensioenen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin. De leergang is geheel afgestemd op de vakbekwaamheidseisen, vastgesteld door de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Pensioenpraktijk

Pensioenpraktijk van NIBE-SVV behandelt pensioengerelateerde onderwerpen, zoals de hoofdlijnen van de pensioenwereld en de eerste pijler pensioenvormen zoals de AOW, Anw en de WIA. Dit is dus de ideale opleiding om een goed beeld te krijgen van de pensioenpraktijk. U ontwikkelt integrale kennis van het boxenstelsel en de pensioenvormen, pensioensystemen en pensioenfinanciering. Daarnaast kijkt u naar de mogelijkheden in geval van ontslag, echtscheiding of overlijden.

Branche Leven

Tijdens de opleiding verdiept u zich in pensioenvormen, pensioensystemen en bijbehorende risico’s. Ook gaat u in op de uitvoering van pensioenregelingen en de financiering daarvan. Na afloop van deze boeiende opleiding heeft u inzicht in de juridische, fiscale en technische eigenschappen van pensioenproducten

Aanbieders van deze opleidingen zijn onder meer:

Diverse opleidingen en cursussen op pensioengebied

SPO is al vele jaren het opleidingsinstituut voor iedereen die zich beroepsmatig met pensioenen bezighoudt. Zij verzorgen open en maatwerkopleidingen voor alle doelgroepen die betrokken zijn bij pensioenfondsen en werkzaam zijn bij uitvoerders van pensioenregelingen.

www.spo.nl

Vereniging voor Pensioenrecht

De Vereniging voor Pensioenrecht is door de Orde van Advocaten erkend als onderwijsinstelling en daarom kunnen voor het bijwonen van de bijeenkomsten door advocaten twee punten worden verkregen.

www.vvpensioenrecht.nl

Universitair

De volgende universiteiten bieden (post-academische) opleidingen op het gebied van pensioenrecht:

Veel gestelde vragen

Een pensioenspecialist adviseert personen en organisaties over pensioenplanning, analyseert financiële gegevens, interpreteert complexe pensioenregelingen, optimaliseert bestaande pensioenregelingen, communiceert effectief over pensioenaangelegenheden en implementeert nieuwe pensioenwet- en regelgeving (denk aan het Pensioenakkoord en het nieuwe Pensioenstelsel). 

Om mensen van pensioengerechtigde leeftijd te kunnen voorzien van een goed inkomen, zijn er voorzieningen georganiseerd.

 1. De AOW (Algemene Ouderdomswet)
  voorziet in een basisinkomen. Iedere inwoner van Nederland ontvangt dit basispensioen via de Sociale Verzekeringsbank. De overheid financiert de AOW op basis van een omslagstelsel. Dat houdt in dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het AOW-pensioen meteen uitbetaalt uit de ontvangen premies. Er vindt geen fondsvorming plaats.
 2. Aanvullend pensioen via de werkgever
  Het grootste deel van de werkgevers in Nederland heeft een pensioenregeling getroffen met werknemers. Deze regeling zorgt, op het moment van pensioen, voor een extra inkomen bovenop de AOW-uitkering. Voor sommige sectoren is een dergelijk aanvullend pensioen verplicht gesteld, bijvoorbeeld voor bedrijven die werkzaam zijn in het klein metaal. Zij dragen premies af aan het bedrijfstakpensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) die de uitvoering van de administratie en beleggingen heeft uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie MN. Ook een aantal beroepsgroepen kent een verplicht aanvullend pensioen. Denk bijvoorbeeld aan de huisartsen of slagers. Tenslotte zijn er ook ondernemingen die hun eigen pensioenfonds hebben zoals Shell en KLM. Valt een werkgever buiten een Bpf of Opf dan sluiten zij vaak een pensioenregeling af voor hun werknemers via een (pensioen)verzekeraar.
 3. Mensen kunnen via lijfrenten, koopsommen, banksparen of levensverzekeringen daarnaast ook zelf sparen voor extra pensioen.

Het nieuwe pensioenakkoord heeft als doel over te stappen van een systeem met vaste pensioenuitkeringen naar een systeem met variabele pensioenuitkeringen, afhankelijk van de beleggingsresultaten. Deze verandering zou meer transparantie bieden over de pensioenopbouw, maar ook meer risico's bij deelnemers leggen.

Voor werknemers betekent dit meer inzicht in hun pensioenopbouw en de verwachte uitkering, maar ook een zekere mate van onzekerheid vanwege de variabele uitkeringen. Werkgevers moeten zich aanpassen aan deze veranderingen in het pensioenstelsel, ook in de communicatie met werknemers over pensioenaangelegenheden.

Voor pensioenfondsen vereist de overgang naar een nieuw stelsel aanpassingen in hun beleggingsstrategieën en communicatie naar de  deelnemers. Het zal ook invloed hebben op de financiële positie van pensioenfondsen, afhankelijk van hoe de beleggingsresultaten zich ontwikkelen en hoe ze kunnen omgaan met de variabiliteit in pensioenuitkeringen.

Samenvatting Online Seminar: Hoe werkt het nieuwe pensioenstelsel? 

The impact of the new pension system in the Netherlands 

De Wet versterking bestuur pensioenfondsen biedt de keuze uit een aantal bestuursmodellen. Er kan gekozen worden voor een bestuur dat uitsluitend bestaat uit deskundige externe beroepsbestuurders. Er kan gekozen worden voor een paritair model dat bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden, eventueel aangevuld met externe vertegenwoordigers. Bedrijfstakpensioenfondsen moeten een raad van toezicht instellen; ondernemingspensioenfondsen kunnen kiezen tussen een raad van toezicht of een visitatiecommissie als vorm van intern toezicht. Gezien de complexiteit van de vraagstukken hebben externe bestuurders veelal een achtergrond als Actuaris, Asset Manager, Risk Manager, Pensioenjurist of Pensioen Consultant.

Een Pensioenadviseur adviseert en begeleid organisaties bij de keuze of aanpassing van een pensioenregeling. Als trusted advisor neemt hij/zij de klant aan de hand om tot de juiste afwegingen te komen. In dat proces worden veelal een aantal fasen doorlopen. Dat begint met de vaststelling welk doel men voor ogen heeft met het pensioen; hoe hoog moet het pensioen zijn, hoe zeker moet de uitkomst zijn, hoe waardevast de uitkering, hoe moet de kostenverdeling tussen werkgever en werknemer zijn, hoe is de risicoverdeling, etc. De volgende stap is om vast te stellen hoe er invulling aan de pensioenambities kan worden gegeven; vaststellen, financieren en uitvoeren van de pensioenregeling. Tenslotte zal een keus moeten worden gemaakt voor een pensioenuitvoerder en niet onbelangrijk zullen de diverse stakeholders enthousiast gemaakt moeten worden voor de regeling. Pensioen is een vrij kostbare arbeidsvoorwaarde en voor alle partijen is het dan ook prettig als dit tastbaar kan worden gemaakt.

Het ontwerpen of aanpassen van een pensioenregeling is een complex vraagstuk. Diverse expertisegebieden zijn daarbij bij nodig. Pensioenadviseurs of Pensioen Consultants hebben daarom vaak een achtergrond als Actuaris, Jurist, Fiscalist, Communicatie- of Employee Benefits Specialist.

De pensioenjurist is gespecialiseerd in pensioenrecht en adviseert over fiscale en juridische vraagstukken op het gebied van pensioenen en sociale zekerheidswetgeving. Hij/zij werkt meestal voor pensioenfondsen, verzekeraars of adviesbureaus en wordt meestal ingeschakeld om veranderingen in regelementen te begeleiden of om in geval van fusie of overname de regelementen gelijk te trekken.

Een pensioenregeling kent deelnemers: werknemers, ex werknemers (slapers) en gepensioneerden. Zij en de werkgever betalen premie of ontvangen een uitkering. Het is de verantwoordelijkheid van de pensioenadministratie om de individuele rechten van een ieder vast te leggen. Te allen tijde moet duidelijk zijn welke rechten een deelnemer heeft en wat de opgebouwde waarde van het pensioen is. De Medewerker Pensioenadministratie zorgt voor deze transparantie. Daarin worden veelal specialismen onderscheiden zoals het vastleggen en muteren van de persoonlijke gegevens van een deelnemer, het berekenen van de waardeoverdracht van een pensioen in geval van ontslag of scheiding en het uitkeren en indexeren van pensioen na het bereiken van de aow-leeftijd.

Pensioencommunicatie is er in vele vormen: van jaaroverzichten tot chats. De deelnemer is aan de ene kant gebaat bij informatie toegespitst op zijn eigen situatie. Aan de andere kant is het prettig dat bepaalde uitingen, zoals het UPO en Pensioen 1-2-3, in de hele sector hetzelfde zijn. Richtlijnen hiervoor staan in de Wet pensioencommunicatie. De Pensioen Communicatie Manager of medewerker pensioencommunicatie zorgt voor de informatieverstrekking aan deelnemers en pensioengerechtigden binnen de minimale kaders die de Wet pensioencommunicatie stelt.

De pensioenorde

De Pensioenorde vertegenwoordigt pensioenadviseurs op nationaal niveau en fungeert als beroepsorganisatie. Het biedt een platform voor het delen van pensioenkennis en streeft naar verdere professionalisering van het pensioenadvies. Als belangrijkste gesprekspartner in de branche bij politiek en samenleving, hanteert de Pensioenorde normen en waarden gebaseerd op vaardigheden, integriteit en professioneel gedrag. Leden committeren zich aan deskundigheid, integriteit en passend gedrag in klantrelaties, met een focus op wet- en regelgeving, klantbelangen en transparantie. 

Vereniging voor Pensioenrecht

De Vereniging voor Pensioenrecht is een vereniging die openstaat voor een ieder die geïnteresseerd is in pensioenrecht. De vereniging organiseert gemiddeld vier bijeenkomsten per jaar. De thema's van deze bijeenkomsten zijn actuele onderwerpen uit de pensioenwereld. Eén keer per jaar wordt een boekje gepubliceerd naar aanleiding van één van de bijeenkomsten. 

www.vvpensioenrecht.nl

Vereniging voor Pensioenjuristen

VvPj heeft als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening van het pensioenrecht. Dit doet de vereniging door diverse activiteiten te organiseren van voor haar leden. Bij de vereniging is een onderzoeksmedewerker werkzaam. Deze levert in samenwerking met de leden van een vereniging een bijdrage aan de ontwikkeling van het pensioenrecht. De vereniging kent verschillende werkgroepen waaraan leden kunnen deelnemen met als doel het opstellen van publicaties.

www.vvpj.nl

Federatie Financiële Planners (FFP)

De Stichting Federatie Financieel Planners (FFP) is de beroepsorganisatie voor Gecertificeerd Financieel Planners met het CFP-keurmerk. Met meer dan 3.000 gecertificeerden zorgt FFP voor vakinhoudelijke kwaliteit, beheert het het register, en waarborgt de Beroeps- en Gedragscode. De stichting staat onder toezicht van de Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB).

www.ffp.nl

Kring Pensioenspecialisten 

In 1991 werd KPS opgericht om deskundigen uit de pensioensector samen te brengen. Het resulteerde in een ledenkring die kennis deelt en verrijkt via open discussies over 'inkomen voor later'. Leden bouwen niet alleen aan hun netwerk, maar KPS fungeert ook als verbindende schakel binnen de sector, onderhoudt contacten met diverse partijen en wordt steeds vaker geraadpleegd voor pensioenvraagstukken, waarbij wetenschappelijk en praktisch onderbouwde analyses worden ingebracht. Documenten zoals de blauwdruk, het huishoudelijk reglement en de statuten bieden meer inzicht in de opzet en doelstellingen van KPS.

www.kps.nl

Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen. Namens 166 pensioenfondsen vertegenwoordigt ze de belangen van 6 miljoen deelnemers, 3,6 miljoen gepensioneerden en 9,4 miljoen gewezen deelnemers. Deze pensioenfondsen beheren gezamenlijk ongeveer 1.800 miljard euro (2021), waarbij het merendeel van de werkende bevolking is aangesloten bij een collectief pensioenfonds.

www.pensioenfederatie.nl

Een professionele pensioenspecialist beschikt over brede actuele pensioenkennis. Aan de opleidingen voor de diverse specialisten worden verschillende eisen gesteld.

WFT Pensioenverzekeringen

Als pensioenadviseur adviseert en bemiddelt u voor werkgevers en directeur-grootaandeelhouders (DGA). Dit op het brede gebied van pensioenen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin. De leergang is geheel afgestemd op de vakbekwaamheidseisen, vastgesteld door de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Pensioenpraktijk

Pensioenpraktijk van NIBE-SVV behandelt pensioengerelateerde onderwerpen, zoals de hoofdlijnen van de pensioenwereld en de eerste pijler pensioenvormen zoals de AOW, Anw en de WIA. Dit is dus de ideale opleiding om een goed beeld te krijgen van de pensioenpraktijk. U ontwikkelt integrale kennis van het boxenstelsel en de pensioenvormen, pensioensystemen en pensioenfinanciering. Daarnaast kijkt u naar de mogelijkheden in geval van ontslag, echtscheiding of overlijden.

Branche Leven

Tijdens de opleiding verdiept u zich in pensioenvormen, pensioensystemen en bijbehorende risico’s. Ook gaat u in op de uitvoering van pensioenregelingen en de financiering daarvan. Na afloop van deze boeiende opleiding heeft u inzicht in de juridische, fiscale en technische eigenschappen van pensioenproducten

Aanbieders van deze opleidingen zijn onder meer:

Diverse opleidingen en cursussen op pensioengebied

SPO is al vele jaren het opleidingsinstituut voor iedereen die zich beroepsmatig met pensioenen bezighoudt. Zij verzorgen open en maatwerkopleidingen voor alle doelgroepen die betrokken zijn bij pensioenfondsen en werkzaam zijn bij uitvoerders van pensioenregelingen.

www.spo.nl

Vereniging voor Pensioenrecht

De Vereniging voor Pensioenrecht is door de Orde van Advocaten erkend als onderwijsinstelling en daarom kunnen voor het bijwonen van de bijeenkomsten door advocaten twee punten worden verkregen.

www.vvpensioenrecht.nl

Universitair

De volgende universiteiten bieden (post-academische) opleidingen op het gebied van pensioenrecht:

Pensioencarriere.nl is de grootste vacaturebank voor Pensioenspecialisten. Rondom het Pensioenakkoord en het nieuwe Pensioenstelsel zijn veel vacatures ontstaan om de wijzigingen in goede banen te laten en dit goed te communiceren.