vergrootglas
Vacatures voor Pensioenspecialisten

Pensioenvak Algemeen

De pensioenbranche is onderhevig aan forse wetswijzigingen, striktere eisen van toezichthouders, sterke maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende behoeften van werkgevers en de roep om individualisering van werknemers. De groeiende aandacht voor de VUT, pensioenen en de levensloopregeling van de afgelopen jaren hebben turbulentie veroorzaakt in de arbeidsmarkt voor pensioenspecialisten.

Wfd

De Wet financiële dienstverlening (Wfd) introduceert een nieuw wettelijk kader met regels voor financiële dienstverleners over hoe zich tegenover de consument te gedragen. De Wfd legt vast aan welke kwaliteitskenmerken de financiële dienstverlening moet voldoen.  Bijvoorbeeld wat betreft informatieverstrekking, zoals niet-misleidende reclame, en zorgvuldige advisering.
Ten tweede legt de Wfd vast aan welke kwaliteitskenmerken een financiële dienstverlener zelf moet voldoen. Een financiële dienstverlener moet o.a. deskundig en betrouwbaar zijn. De Wfd geldt voor alle financiële dienstverleners: aanbieders, bemiddelaars en specifieke adviseurs, en voor alle financiële producten: betaal- en spaarrekeningen,  elektronisch geld, hypotheken, consumptief krediet, effecten, beleggingsobjecten, verzekeringen en combinaties van deze producten, zoals bijvoorbeeld een beleggingshypotheek.  De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de naleving van de Wfd. (Bron: website Ministerie van Financiën).

Deze veranderende wereld vraagt om professionals die op juridisch of fiscaal vlak pensioenregelingen kunnen bouwen en ontwikkelen, maar ook om consultants en adviseurs die werkgevers en werknemers en consumenten kunnen helpen in het maken van de juiste keuzes.

De branche professionaliseert naarmate de ontwikkelingen elkaar sneller opvolgen. Opleidingen worden geïnstitutionaliseerd, er komen meer overkoepelende organisaties en vakbladen, de opleidingen worden diverser en diepgaander, en er zijn diverse initiatieven om kwaliteitskeurmerken aan de dienstverlening toe te kennen.

De pensioen-arbeidsmarkt, zowel de collectieve als de individuele, is een spannende markt door alle ontwikkelingen en biedt kansen om inhoudelijk en persoonlijk te groeien.

Pensioenspecialisten zijn werkzaam bij verschillende typen organisaties:

 • Bij verzekeraars en pensioenfondsen tref je vooral experts aan op pensioenjuridisch en fiscaal gebied, en op het vlak van de pensioen- en polisadministraties. Maar ook specialisten die werkgevers en pensioengerechtigden kunnen informeren over hun pensioen.
 • Bij het intermediair ligt de nadruk op de communicatie met de werkgever of de individuele consument. De pensioenspecialist binnen het intermediair heeft een informerende en adviserende rol en begeleidt de klant naar de beste keuze voor een pensioen- of levensloopregeling.
 • Consultancy-organisaties adviseren pensioenfondsen en veelal grotere werkgevers met een eigen collectieve pensioenregeling op algemeen pensioentechnisch, juridisch, fiscaal of administratief gebied. Een aantal ICT-dienstverleners houdt zich specifiek bezig met de ontwikkeling van administratie-oplossingen.
 • Door verdergaande regulering van de pensioenadvisering en de komst van de Wfd, wordt de rol van de toezichthoudende instanties steeds groter en belangrijker. Dit vraagt om pensioenspecialisten met oog voor processen en gevoel voor handhaving van regel- en wetgeving zonder de markt te verstoren.

Beroepsorganisaties in het vakgebied Pensioenen:

Register voor Pensioenadviseurs

www.rpa.nl

Register voor PensioenadviseursOm de kwaliteit van de dienstverlening van de pensioenadviseur transparanter te maken en de consument een garantie voor deskundigheid en betrouwbaarheid te bieden, heeft de Stichting Assurantie Registratie (SAR) de erkenningsregeling Registerpensioenadviseur RPA geïntroduceerd.
De erkenningsregeling Registerpensioenadviseur voor pensioenadviseurs bestaat sinds 2003. Deze regeling is bestemd voor adviseurs werkzaam in de pensioenbemiddeling- en advisering als eigenaar van een kantoor dan wel als medewerker.

De Registerpensioenadviseur (RPA) heeft diepgaande kennis op het gebied van individuele en (semi-) collectieve pensioenregelingen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin. De RPA beschikt over voldoende (actuele) kennis en vaardigheden om zelfstandig op HBO-niveau te adviseren en te communiceren over het ontwerpen, wijzigen, introduceren en beheren van pensioenregelingen.

(Bron: website RPA)


Nederlandse Orde van Pensioenadviseurs (NOPD)

www.nopd.nl

Nederlandse Orde van PensioenadviseursHet aangesloten zijn bij de NOPD dient erkend te worden als een uiting van deskundigheid en professionaliteit op het terrein van pensioen.
De Orde richt zich onder meer op professionalisering van het pensioenkennisgebied, op certificering van de pensioendeskundigen, op positionering én op doorontwikkeling van de professie.
Een lid van de NOPD is professioneel bezig met, en binnen het pensioenvakgebied. Dit blijkt onder meer uit het opleidingstraject dat gevolgd is en de minimaal 40 permanente educatiepunten die per jaar verworven dienen te worden. Professionaliteit blijkt ook uit het feit dat een NOPD-lid de gedragscode onderschrijft en zich onderwerpt aan het tuchtrecht.

(Bron: website NOPD)


Vereniging voor Pensioenrecht

www.vvpensioenrecht.nl

Vereniging voor PensioenrechtDe Vereniging voor Pensioenrecht is een vereniging die openstaat voor een ieder die geïnteresseerd is in pensioenrecht. De vereniging organiseert gemiddeld vier bijeenkomsten per jaar. De thema's van deze bijeenkomsten zijn actuele onderwerpen uit de pensioenwereld. Eén keer per jaar wordt een boekje gepubliceerd naar aanleiding van één van de bijeenkomsten.

(Bron: website Vereniging voor Pensioenrecht)


Register Pensioenopleidingen (CPL/CPC)

www.pensioenconsultant-cpc.nl

Register PensioenopleidingenSinds 2001 bestaat er een groep van gecertificeerde pensioenjuristen en pensioenconsultants die al deze ontwikkelingen bijhouden. De pensioenjuristen dragen de titel CPL, de pensioenconsultants de titel CPC. Om de titel pensioenjurist/-consultant te verwerven en te behouden moet men aan een groot aantal eisen voldoen.


Federatie Financiële Planners (FFP)

www.vffp.nl

Federatie Financiële PlannersIn de markt van financiële dienstverlening onderscheidt de FFP gecertificeerde financieel planner zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Deze toegevoegde waarde komt tot uitdrukking in het FFP-keurmerk. Deze meerwaarde wordt enerzijds door de Vereniging op collectieve wijze actief uitgedragen en anderzijds ondersteunt de Vereniging FFP haar leden in het uitdragen hiervan op individuele wijze.

Vakbladen

Pensioen Bestuur & Management

www.pensioenbestuurenmanagement.nl

Pensioen Bestuur & ManagementPensioen Bestuur & Management is een onafhankelijk periodiek dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de pensioensector. Het behandelt alle onderwerpen die voor bestuur en management van collectieve pensioenregelingen van belang zijn, zoals premie- en financieringsbeleid, beleggingen, communicatie, controlling, outsourcing, besturing en organisatie, verslagleggen en ICT.

Pensioen Bestuur & Management is bestemd voor:

 • bestuurders van pensioenfondsen
 • managers van pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties
 • leden van deelnemers- en adviesraden
 • andere personen en organisaties die bij collectieve pensioenregelingen betrokken zijn, zoals sociale partners, adviesbureaus, beleids- en toezichtsinstanties, pensioenopleidingen, en CFO’s en HR-managers.

Bron: Website Pensioen Bestuur & Management


Pensioen Advies

www.kluwer.nl

Pensioen AdviesPensioen Advies, kortweg PA, is een opiniërend vakblad met een onafhankelijke visie. PA geeft u praktijkgerichte en direct toepasbare informatie over toekomstvoorzieningen als employee benefits, financial planning en pensioenen, maar ook over arbeidsongeschiktheid, fiscaliteiten en de interpretatie van wetgeving en jurisprudentie. PA geeft u een goed beeld van wat er leeft in uw vakgebied. Een beeld dat wordt aangevuld met essentiële informatie over actuele ontwikkelingen op productgebied bij aanbieders van toekomstvoorzieningen. Praktijkcases geven u concrete tools voor verkoop en marketing.

Bron: Website Kluwer


Pensioen Magazine

www.kluwer.nl

Pensioen MagazinePensioen Magazine is een gedegen en tegelijkertijd zeer leesbaar en toegankelijk vakblad voor iedereen die beroepsmatig met pensioen en andere toekomstvoorzieningen te maken heeft. De problematiek wordt in de volle breedte gepresenteerd, waardoor u een rijk geschakeerd overzicht krijgt van wat er op fiscaal, civiel, sociaal en actuarieel gebied allemaal met pensioenen gaande is.
Uitermate instructief voor de serieuzere pensioenadviseur die niet alleen het wat en hoe, maar ook het waarom wil weten, zeer bruikbare grijsgrondinformatie voor de personeelsfunctionaris die met vragen over de pensioenregeling wordt geconfronteerd, en gewoonweg onmisbaar voor beleidsmakers en andere sleutelfunctionarissen bij pensioenfondsen, pensioenverzekeraars, politiek en overheid.

Bron: Website Kluwer


Pensioen & Praktijk

www.elsevier.nl

Pensioen & PraktijkHet vakblad Pensioen & Praktijk schept duidelijkheid bij de interpretatie van de sterk wijzigende pensioenregelingen. Kenmerkend voor Pensioen & Praktijk is de praktijkgerichte benadering en de integratie van fiscale, juridische, actuariële, verzekeringstechnische, sociale en economische aspecten. Vooraanstaande auteurs in de pensioenwereld beschrijven en becommentariëren de materie grondig. Aspecten die o.a. naar voren komen zijn: pensioenen, lijfrenten, kapitaal-verzekeringen, stamrechten, VUT en FOR.

Bron: Website Elsevier


Verzekeringsblad (VB)

www.vbnet.nl

VerzekeringsbladHet Verzekeringsblad is een onafhankelijk vaktijdschrift over ontwikkelingen die de verzekeringsbranche raken. Iedere twee weken worden de lezers kort, krachtig, en helder 'bijgepraat' over actualiteiten die de bedrijfsvoering van hun organisatie beïnvloeden. Het Verzekeringsblad signaleert niet alleen ontwikkelingen, maar voorziet deze ook van een heldere opinie aan de hand waarvan de lezer de eigen mening kan vormen.

Het Verzekeringsblad is primair gericht op (medewerkers bij) het professionele intermediair en is voor deze groep een gezaghebbende opinion leader.

Bron: Website VB


Verzekerings Magazine VVP

www.vvponline.nl

Verzekerings Magazine VVPHet enige vakblad voor financiële dienstverleners dat wekelijks verschijnt is VVP.
Het laatste nieuws, de ontwikkelingen in de markt en praktische ondersteuning voor het assurantie-intermediair treft u dan ook het eerst aan in VVP.

De redactie tracht het professionele assurantie-intermediair van dienst te zijn met een gevarieerd scala aan betrouwbare en objectieve vakinformatie.  Uit onafhankelijk lezerskringonderzoek is gebleken dat VVP onder meer hoog gewaardeerd wordt vanwege zijn inhoud, actualiteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. Maar met name ook omdat VVP zich specifiek richt op het intermediair.

Bron: Website Nijgh


AssurantieMagazine

www.amweb.nl

AssurantieMagazineAssurantieMagazine (AM) is al ruim 25 jaar hét toonaangevende vakblad voor de verzekeringsbranche. Met het laatste nieuws, vacatures en grijsgrondinformatie. AM heeft een oplage van ruim 30.000 exemplaren en wordt verspreid onder personen die werkzaam zijn in de branche verzekeringen en financiële dienstverlening (controlled circulation). Uit recent bereiksonderzoek is gebleken dat AM bijna 90.000 lezers kent! AM is daarmee het meest gelezen (vak)blad binnen de verzekeringsbranche. En, zoals blijkt uit onderzoeken, ook het best gewaardeerde tijdschrift.

Bron: Website AssurantieMagazine

Opleidingen

Een professionele pensioenspecialist beschikt over brede actuele pensioenkennis. Aan de opleidingen voor de diverse specialisten worden verschillende eisen gesteld.

Pensioenpraktijk I en Pensioenpraktijk II

Voor veel functies zijn de opleidingen Pensioenpraktijk I en Pensioenpraktijk II vereist.  De opleiding Pensioenpraktijk I richt zich op het verzekeren van pensioenen voor werknemers. Onderwerpen zijn onder andere de sociale verzekeringen, pensioentoezegggingen en aanvullende privémogelijkheden. Er wordt veel aandacht besteed aan de praktische kanten van de pensioenregelingen.

De opleiding Pensioenpraktijk II richt zich op het pensioen van de zelfstandig ondernemer. Onderwerpen zijn onder andere de pensioenvoorzieningen en de privévoorzieningen. Er wordt diep ingegaan op de ondernemer en zijn onderneming, de inkomstenbelasting en de bedrijfsbeëindiging.

Na het behalen van het diploma Pensioenpraktijk kunnen Permanente Educatiepunten worden behaald.


Branche Leven

De opleiding Branche Leven gaat in op een diversiteit aan onderwerpen zoals fiscale aspecten van kapitaalverzekeringen, juridische en fiscale aspecten van pensioenen, lijfrente en pensioenvoorzieningen.

De opleidingen Pensioenpraktijk I en II en Branche Leven worden gegeven door diverse opleidingsinstituten in Nederland. Gerenommeerde opleidingsinstituten zijn bijvoorbeeld:

Examens worden afgenomen door de Stichting Examens Financiële Dienstverlening (www.sefd.nl).


Diverse opleidingen en cursussen op pensioengebied

SPO (www.spo.nl) is al vele jaren het opleidingsinstituut voor iedereen die zich beroepsmatig met pensioenen bezighoudt. Zij verzorgen open en maatwerkopleidingen voor alle doelgroepen die betrokken zijn bij pensioenfondsen en werkzaam zijn bij uitvoerders van pensioenregelingen.


Opleidingen Alpha in Pensions and Life Assurance en Bèta in Pensions and Life Assurance
Akkermans & Partners (www.akkermans.nl) verzorgt de opleidingen Alpha in Pensions and Life Assurance en Bèta in Pensions and Life Assurance. Deze opleidingen behandelen onder andere onderwerpen op het gebied van Sociale Zekerheid, Fiscale Aspecten, Verzekeringstechnische Aspecten en de Pensioen- en Spaarfondsenwet (Alpha), en daarnaast Civielrechtelijke Aspecten, Actuariële Aspecten, Verzekeringstechniek en Lijfrenten (Bèta).


Opleiding Gecertificeerd Pensioen Adviseur

Deze opleiding behandelt onder andere onderwerpen op het gebied van Sociale Zekerheid, Fiscale Aspecten, Verzekeringstechnische Aspecten, Civielrechtelijke Aspecten, Actuariële Aspecten, Verzekeringstechniek, De Werknemer, de DGA, Lijfrenten, Kapitaalverzekeringen en de Zelfstandig Ondernemer. De opleiding tot Gecertificeerd Pensioen Adviseur geeft recht op lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen.

De opleiding wordt verzorgd door onder andere:


Bachelor in Pensions and Life Assurance

De opleiding tot Bachelor in Pensions and Life Assurance behandelt de onderwerpen zoals genoemd in de opleiding tot Gecertificeerd Pensioen Adviseur, aangevuld met modules over Employee Benefits en Financial Management.

De opleiding wordt verzorgd door onder andere:


Master of Arts in Pensions and Life Assurance

In nauw overleg met verschillende hoogleraren (de crème de la crème op zowel nationaal als internationaal gebied) is de Master of Arts in Pensions and Life Assurance ontwikkeld waarbij gekozen is voor een opzet die bestaat uit drie afzonderlijke fasen, te weten een refreshment course (voor het verkrijgen van een helicopterview), een negental modules (voor het uitdiepen van praktische kennis) én een afstudeerfase.

De MPLA bestaat uit 68 studiedagen en zal in totaal (parttime) twee jaar in beslag gaan nemen. Directe instroom in de Master of Arts in Pensions and Life Assurance is mogelijk met een HBO- en/of Academische-opleiding én minimaal 3 jaar werkervaring in de branche.

Pensioenjuridische opleidingen

Inzicht in en kennis van het pensioenrecht zijn onontbeerlijk bij het oplossen van pensioenproblemen. Steeds uitdijende wetgeving zowel civiel als fiscaal en zowel nationaal als internationaal (met name uit de EG), nieuwe beleidsregels, een overvloed aan rechtspraak en sturing door de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, vragen om actuele kennis van het pensioenrecht op hoog niveau. De voor werknemers zo belangrijke pensioenvoorziening dient een juridisch en fiscale juiste opzet te hebben. Bovendien zal het vestigen van verkeerde verwachtingen ten aanzien van de pensioenaanspraken vaak een kostbare aangelegenheid zijn. Hierbij komt dat het pensioenrecht een eigen rechtsgebied is, bestaande uit vele specifieke voorschriften, een rechtsgebied dat er daarom niet even ‘bij’ gedaan kan worden.Vereniging voor Pensioenrecht

www.vvpensioenrecht.nl

De Vereniging voor Pensioenrecht is door de Orde van Advocaten erkend als onderwijsinstelling en daarom kunnen voor het bijwonen van de bijeenkomsten door advocaten twee punten worden verkregen.

Universitair

De volgende universiteiten bieden (post-academische) opleidingen op het gebied van pensioenrecht:

Evenementen

Op de volgende sites wordt verwezen naar evenmenten en bijeenkomsten op pensioengebied:

Loopbaanperspectieven

De pensioenspecialist met een goede inhoudelijke basis heeft goede arbeidsmarktperspectieven en kan diverse uiteenlopende keuzes maken om zijn of haar loopbaan vorm te geven.

Veel pensioenspecialisten maken de keuze zich inhoudelijk verder te ontwikkelen zonder de verbreding van bijvoorbeeld een managementfunctie. Dit geldt voor zowel pensioenjuristen als voor pensioenconsultants en pensioenadviseurs. Een ontwikkeling die regelmatig voorkomt is de stap van individuele pensioenen naar semi-collectieve of collectieve pensioenregelingen. Collectieve pensioenregelingen zijn over het algemeen complexer en vragen om meer ervaring en expertise.

Een loopbaanstap naar een managementfunctie is vooral te maken bij de verzekeraars, en dan met name op het gebied van relatiebeheer en pensioenadministratie. Bij dergelijke organisaties houden vaak grotere teams zich bezig met de grote en complexe accounts.

Bij consultancy-organisaties bestaat de inhoudelijke ontwikkeling vooral uit het behandelen van grotere en complexere vraagstukken. Een consultant kan zich ontwikkelen tot senior consultant en vervult bij een volgende stap binnen de organisatie een leidinggevende functie, waarbij de minder seniore consultants in teamverband worden aangestuurd.

Loopbaangroei wordt vooral bepaald door competenties als commerciële, communicatieve en adviesvaardigheden, inhoudelijke pensioenkennis en (vooral bij pensioenspecialisten die zich bezighouden met het vormgeven van regelingen) de competentie nauwkeurigheid.
Essentieel bij alle functies is actuele kennis van de wetgeving.

Veel voorkomende loopbaanpaden zijn:

 • van adviseur naar senior adviseur naar regiomanager naar commercieel manager
 • van relatiebeheerder naar teamleider relatiebeheer en manager relatiebeheer tot commercieel manager
 • van medewerker pensioenadminstratie naar teamleider naar manager backoffice
 • van consultant naar senior consultant naar manager en eventueel naar partner.
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Pensioencarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter   Linkedin    Twitter